خانم جان

او را خانم جان صدا می­کردیم. از وقتی که یادم می­­آید او را می شناختم. من در خانه او به دنیا آمدم. در یکی از تابستان­هایی که خانواده­ام برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان های آبادان، به تهران می­آمدند، در واحد کوچکی که در طبقه بالای خانه خانم جان، …