ستاره

ستاره ای با فروغ اش شبهای مرا نورانی می کند آن ستاره چشمان توست ستاره ای سوسو می زند، هر لحظه می میرد و از نو زنده می شود آن ستاره قلب مادرم است ستاره ای در شب های سرگردانی راه را به من نشان می دهند آن ستاره ندای …