رئوف

رئوف باستانی معلم بازنشسته است. رئوف معتاد است. معتاد به حرف زدن. شاید هم معتاد به وراجی. از صبح که چشمهایش را باز می کند تا شب که سر به بالین می گذارد یک ریز حرف می زند. با همه کس و از همه چیز حرف می زند و درباره …