ستاره

ستاره ای با فروغ اش شبهای مرا نورانی می کند آن ستاره چشمان توست ستاره ای سوسو می زند، هر لحظه می میرد و از نو زنده می شود آن ستاره قلب مادرم است ستاره ای در شب های سرگردانی راه را به من نشان می دهند آن ستاره ندای …

درباره نوشتن

نوشتن اگر هیچ فایده ای نداشته باشد همین بس که هر وقت از زور بی حوصلگی دنیا را تنگ می بینم، می دانم که پناهگاهی دارم و مشغولیتی. می دانم پناهگاهم این دفترچه و مشغولیتم نوشتن است. همینکه نشستم و قلم را به دست گرفتم، موضوعی  برای نوشتن پیدا می …