درباره نوشتن – برتراندراسل

وقتی که صحبت از نوشتن می شود صحبت از توصیف جهانی است که نویسنده در  پیرامونش می بینید و یا نمی بینید! جهانی که برای هر کس معنا و مفهوم متفاوتی دارد. جهان های موازی برای ناظران گوناگون!! برای کسی جهان سرشار از شگفتی، شور و هیجان  است و توصیف …

سماجت

همیشه اول با جرقه یک فکر شروع می­شود. فکر داشتن یا شدن. بعد به تدریج شکل می­گیرد. پر و بال در می­آورد  و پرواز می کند. هر جا که می­روی با تو ست. مثل پروانه ای می ماند که روی لیوان چایت نشسته باشد.  حالا دیگر هر چه را که …

خودکم بینی

شاید به جرئت بشود گفت که عزت نفس کلید رضایت از خود، رضایت از دیگران و رضایت از زندگی است. در مقابل حس عزت ­نفس، خود کم بینی نوعی حس درونی است که به مثابه آفتی، لحظه لحظه زندگی را  از معنا تهی و آن را مسموم می سازد. انسان …

چرا می خواهم نویسنده شوم؟

حقیقتش را بخواهید مطمئن نیستم که بخواهم نویسنده شوم! اما می دانم که می خواهم بنویسم چون معتقدم که نوشتن مثل فکر کردن و مثل حرف زدن از توانایی های انسان است که باید پرورش یابد و به کار گرفته شود. اگرفکرکردن و حرف زدن راه ارتباط با آدمهاست نوشتن …